Π.1.1 Bιβλιογραφική ανασκόπηση

Στο παρόν κείμενο αναλύεται με βάση την υφιστάμενη κατάσταση η πραγματικότητα σχετικά με την οικολογική παροχή στην Ελλάδα και διεθνώς. Ο στόχος της επικείμενης ερευνητικής προσπάθειας είναι να αναπτυχθεί μια μεθοδολογία κατάλληλα προσαρμοσμένη στις ελληνικές συνθήκες για την εκτίμηση και εφαρμογή της οικολογικής παροχής σε ποτάμια που έχουν φράγματα ή έντονες απολήψεις νερού, η οποία να λαμβάνει υπόψη τη διατήρηση της υγείας και την ακεραιότητα των υδατικών οικοσυστημάτων.
Συγκεκριμένα αναλύεται η βιβλιογραφία και συγκεντρώνονται ορισμοί που απαντώνται διεθνώς καθώς και το νομικό πλαίσιο που υπάρχει σε χώρες οι οποίες υποστηρίζουν τις εν λόγω πρακτικές. Επιπλέον γίνεται σύντομη αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο σχετικά με την ποιοτική κατάσταση των υδάτων. Παράλληλα αναλύονται τα συστήματα ταξινόμησης και οι βασικές μεθοδολογίες με βάση τις οποίες γίνεται προσπάθεια εκτίμησης της οικολογικής παροχής παραθέτοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους.
Στη συνέχεια καταγράφονται οι πλέον σύγχρονες τάσεις και η κατεύθυνση που δύναται να ακολουθήσει η Ελλάδα μέσα από προτεινόμενες μεθόδους που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλες χώρες και είναι εφικτό μέσα από την προσαρμογή τους στα ελληνικά δεδομένα να οδηγήσουν σε όσο το δυνατόν πληρέστερα αποτελέσματα.
Στο επόμενο στάδιο λαμβάνοντας υπόψη την βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναφέρονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να διαμορφωθεί η δομή της μεθοδολογίας που θα εφαρμοστεί με βάση τα ελληνικά δεδομένα. Ορίζονται τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και μπαίνουν οι βάσεις για την εφαρμογή μίας μεθόδου η οποία στηρίζεται στις αρχές της προσομοίωσης ενδιαιτημάτων. Στα πλαίσια αυτά γίνεται επεξήγηση της διαδικασίας υπολογισμού των καμπυλών καταλληλότητας ενδιαιτήματος για συγκεκριμένα είδη της ελληνικής ιχθυοπανίδας καθώς και η ενσωμάτωση αυτών σε μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης, τα οποία με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε ένα σύστημα λήψης αποφάσεων το οποίο θα απευθύνεται σε διαχειριστές νερού και σε αρμόδιες αρχές (των Διευθύνσεων Υδάτων των Περιφερειών) προσφέροντάς τους ένα εργαλείο για θα βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την διαχείριση των υδάτων.
Σύντομα θα αναρτηθεί η ολοκληρωμένη έκδοση του παραδοτέου.

Π.2.1 Προσαρμογή των μεθόδων στις ελληνικές συνθήκες

Οι επιλεγμένες μεθοδολογίες από το πακέτο εργασίας 1 αναλύονται και βελτιστοποιούνται, σχεδιαστικά για να ενσωματωθούν σε ένα εργαλείο προσαρμοσμένο στις περιβαλλοντικές και βιολογικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας (ξηροθερμικές συνθήκες, μικρό μέγεθος ποταμών, εποχιακές ξηρασίες, κ.λπ.), για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στη ροή των ποταμών.
Στο εργαλείο εμπεριέχονται μοντέλα εκτίμησης καταλληλότητας των ενδιαιτημάτων βιολογικών δεικτών (ψάρια), υδραυλικά μοντέλα και τεχνικές χαρτογράφησης τύπων μεσοενδιαιτημάτων (υδρομορφολογικών μονάδων).
Τα μοντέλα εκτίμησης καταλληλότητας ενδιαιτήματος είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μειωμένης ροής στην ποσότητα και την ποιότητα των οικοτόπων. Από μεθοδολογικής απόψεως, αποσκοπούν στον υπολογισμό ενός δείκτη οικολογικής ποιότητας του ποταμού, ο οποίος βασίζεται στην ποσότητα και στην ποιότητα των διαθέσιμων μικροενδιαιτημάτων των υπό παρακολούθηση οργανισμών.
Επιπλέον, χρησιμοποιείται η μεθοδολογία IFIM, η οποία είναι ένα εργαλείο διαχείρισης υδάτινων πόρων και υποστήριξης λήψης αποφάσεων, που εφαρμόζεται με επιτυχία σε άλλα μέρη του κόσμου και θα τροποποιηθεί κατάλληλα για να γίνει συμβατή με τις ελληνικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Η IFIM ενσωματώνει στάθμιση και ιεράρχηση των διαχειριστικών σεναρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις βιολογικές, κοινωνικές, πολιτικές, και οικονομικές παραμέτρους ώστε να βοηθήσει τη διαδικασία επιλογής των σχεδίων διαχείρισης υδατικών πόρων.
Έτσι, αυτό το εργαλείο θα πρέπει να συνδέεται με το προαναφερθέν υδρο-οικολογικό μοντέλο, προκειμένου να προσφέρει ένα πλήρες εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τον χρήστη του λογισμικού ECOFLOW.
Σύντομα θα αναρτηθεί η ολοκληρωμένη έκδοση του παραδοτέου.

Π.2.2 Οδηγός ευρείας εφαρμογής μεθοδολογίας

Έναν οδηγό για την επανάληψη της διαδικασίας προσαρμογής και προσομοίωσης των ενδιαιτημάτων σε άλλους τύπους υδάτινων σωμάτων.

 

Π.3.1 Καμπύλες καταλληλότητας ενδιαιτημάτων

Μια έκθεση που παρουσιάζει τις εκτιμώμενες καμπύλες καταλληλότητας ενδιαιτημάτων και τους συναφείς αλγορίθμους που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για το μοντέλο εκτίμησης της οικολογικής παροχής.

Π.3.2 Βάση δεδομένων

Μια βάση δεδομένων με όλα τα βιολογικά και υδρομετεωρολογικά δεδομένα που συλλέγονται στις πιλοτικές περιοχές εφαρμογής του έργου.

Π.4.1 Ανάλυση σχεδιασμού και απαιτήσεων λογισμικού

Κατά την πρώτη περίοδο υλοποίησης του έργου, συντάχθηκε η μελέτη ανάλυσης των απαιτήσεων και προδιαγραφών της υδροοικολογικής πλατφόρμας που αναπτύσσεται στο ECOFLOW. Η μελέτη αυτή συνδέεται άμεσα με τα παραδοτέα 1-3 καθώς αξιοποιεί τα αποτελέσματά τους για τον καθορισμό των απαιτήσεων του συστήματος, ενώ παράλληλα αποτελεί τον άξονα αναφοράς και καθοδήγησης των υπόλοιπων παραδοτέων του συγκεκριμένου πακέτου που αφορούν στην ανάπτυξη της υδρο-οικολογικής πλατφόρμας.
Αναλυτικότερα, στο παραδοτέο 4.1 δίνεται μια σύντονη παρουσίαση των αναγκών και του σκοπού υλοποίησης της συγκεκριμένης υδροοικολογικής πλατφόρμας, ενώ παράλληλα περιγράφονται οι κυριότερες κατηγορίες των τελικών χρηστών του συγκεκριμένου διαχειριστικού εργαλείου.
Ακολούθως, παρατίθενται οι 3 φάσεις ανάπτυξης της υδροοικολογικής πλατφόρμας (ανάλυση απαιτήσεων-ανάπτυξη πλατφόρμας-δοκιμαστική λειτουργία) καθώς επίσης και η μεθοδολογία σχεδιασμού και ανάπτυξης αυτής. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία διακρίνεται σε 4 στάδια που είναι η διαχείριση των απαιτήσεων, η μοντελοποίηση του λογισμικού, ο ποιοτικός έλεγχος και ο έλεγχος άλλων λογισμικών.
Σε επόμενες θεματικές ενότητες της μελέτης περιγράφονται η αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας, προσδιορίζονται οι λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος, καθώς επίσης και οι τεχνολογίες ανάπτυξης. Επίσης, γίνεται αναφορά στη βάση δεδομένων, στα υποσυστήματα της, σχετικά με την εισαγωγή των δεδομένων, την αναζήτηση και εξαγωγή των αποτελεσμάτων καθώς επίσης και στο υδρο-οικολογικό μοντέλο.
Τέλος, προσδιορίζονται οι απαιτήσεις του επιπέδου παρουσίασης, η μεταφορά τεχνογνωσίας, η διασφάλιση ποιότητας και η διαχείριση κινδύνων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πλατφόρμας.
Σύντομα θα αναρτηθεί η ολοκληρωμένη έκδοση του παραδοτέου.

Π.4.2 Οργάνωση των δεδομένων και δημιουργία βάσης δεδομένων

Σκοπός του παραδοτέου 4.2 ήταν η οριστικοποίηση της αρχιτεκτονικής δομής της βάσης δεδομένων και του είδους των δεδομένων της υδροοικολογικής πλατφόρμας που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του ECOFLOW.  Στην πλατφόρμα ECOFLOW χρησιμοποιούνται δύο βάσεις δεδομένων: η γεωγραφική βάση δεδομένων και η βάση δεδομένων χρηστών και σελίδων.
Το παραδοτέο 4.2 συνδέεται με τα παραδοτέα των πακέτων εργασίας 1, 2 και 3, καθώς αξιοποιεί τα αποτελέσματά τους για την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων και με όλα τα παραδοτέα του πακέτου εργασίας 4 που αφορούν την ανάπτυξη της πλατφόρμας. Το 4.2 περιλαμβάνει αναλυτική μελέτη, ένα αρχείο excel με τους τύπους δεδομένων, τη βάση με τα raster γεωχωρικά δεδομένα, τη βάση με τα vector γεωχωρικά δεδομένα και τη βάση δεδομένων των χρηστών.
Στη μελέτη περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της σχεσιακής βάσης δεδομένων που έχει επιλεγεί (απόδοση, οργάνωση – αποθήκευση – αναζήτηση δεδομένων, ασφάλεια, κατανομή φόρτου), η οργάνωση και το είδος των δεδομένων της πλατφόρμας ECOFLOW.
Τα δεδομένα τα οποία καταχωρούνται στη βάση δεδομένων, σχετίζονται με:
•    βιβλιογραφικές αναφορές,
•    λεκάνες απορροής των ποταμών και υπο-λεκάνες των περιοχών μελέτης,
•    υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης,
•    υδρο-ηλεκτρικά φράγματα της ΔΕΗ,
•    μικρά υδροηλεκτρικά έργα,
•    μετεωρολογικούς σταθμούς της Ε.Μ.Υ. και σταθμούς μέτρησης επιπέδου νερού,
•    μετεωρολογικούς και τηλεμετρικούς σταθμούς ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών υδρολογικής παροχής,
•    δεδομένα ταχύτητας, βάθους, υποστρώματος ποταμών
Σύντομα θα αναρτηθεί η ολοκληρωμένη έκδοση του παραδοτέου.

Π.4.3 Ανάλυση διαδικασιών και επεξεργασίας δεδομένων

Σκοπός του παραδοτέου 4.3 ήταν τόσο η καταγραφή και περιγραφή  των διαδικασιών και μεθοδολογιών που θα εφαρμοσθούν για την επεξεργασία των δεδομένων που απαιτούνται για την εκτίμηση της βέλτιστης οικολογικής παροχής, όσο και η περιγραφή των ίδιων των δεδομένων.Το εργαλείο το οποίο θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του έργου αποτελείται συμπληρωματικά από δύο υπομονάδες λογισμικού: εκτίμησης της βέλτιστης οικολογικής παροχής (WUAmodule) και υποστήριξης λήψης αποφάσεων (DSS module). Η συγκεκριμένη υπομονάδα λογισμικού υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων στοχεύοντας στην βέλτιστη οικολογική παροχή και λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές ανάγκες κατανάλωσης νερού (ύδρευση, άρδευση, κτηνοτροφία, βιομηχανία, τουρισμός & υδροηλεκτρική παραγωγή) της κάθε περιοχής εφαρμογής.

Στα πλαίσια του ΠΕ4 «Ανάπτυξη υδρο-οικολογικού μοντέλου για ποτάμια», συντάχθηκε η μελέτη 4.3 αναφορικά με την ανάπτυξη και την ανάλυση των διαδικασιών του υδρο-οικολογικού εργαλείου που αναπτύσσεται στα πλαίσια του  ECOFLOW. Το συγκεκριμένο παραδοτέο συνδέεται με τα παραδοτέα των πακέτων εργασίας 2 και 3, καθώς αξιοποιεί τα αποτελέσματά τους για τον καθορισμό των απαιτήσεων των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των διαδικασιών του υδρο-οικολογικού εργαλείου, καθώς επίσης και με όλα τα παραδοτέα του πακέτου εργασίας 4 που αφορούν την ανάπτυξη της πλατφόρμας. Το 4.3 περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή όλων των πρωτογενών δεδομένων, του είδους τους, την υποχρεωτική ή μη ενσωμάτωση τους και μια σύντομη περιγραφή και των δευτερογενών δεδομένων και του τρόπου υπολογισμού τους τα οποία απαιτούνται για τη λειτουργία των δύο υπομονάδων λογισμικών.Επιπλέον, παρουσιάζονται και περιγράφονται τα βασικά βήματα τα οποία ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε κάθε ένα από δύο modules, και τα οποία απαντώνται στις ακόλουθες ενότητες:

 • Οθόνη επιλογής παραμέτρων χρήστη,
 • Υπολογισμός,
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων.

Τέλος, δίνονται δύο διαγράμματα ροής τα οποία αφενός περιγράφουν τη μεθοδολογία την οποία θα ακολουθήσει ο χρήστης κατά τη λειτουργία του εργαλείου και αφετέρου του τρόπου με τον οποίο ο ίδιος αλληλεπιδρά με τις δύο υπομονάδες λογισμικών, αλλά και εκείνες με το υπόλοιπο σύστημα του εργαλείο.

Π.4.4 Σχεδιασμός και ανάπτυξη Πλατφόρμας

Ανάλυση και ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας που θα φιλοξενήσει το λογισμικό εκτίμησης της οικολογικής παροχής.

Π.5.1. Αξιολόγηση και επικύρωση του υδρο-οικολογικού μοντέλου

Τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα αξιολόγησης και επικύρωσης του υδρο-οικολογικού μοντέλου εκτίμησης της οικολογικής παροχής.

 

Π.6.1. Σεμινάρια κατάρτισης

 4 σεμινάρια κατάρτισης για τη χρήση του λογισμικού εκτίμησης της οικολογικής παροχής που θα απευθυνθούν σε διαχειριστές και μελετητές σχεδιασμού φραγμάτων.

Π.6.2. Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού εκτίμησης της οικολογικής παροχής

Ένας λεπτομερής οδηγός για τη χρήση του λογισμικού εκτίμησης της οικολογικής παροχής κατάντη έργων υδρομάστευσης.

Π.6.3. Ιστοσελίδα προγράμματος

Η ιστοσελίδα του έργου που θα συμβάλλει στην διάδοση των αποτελεσμάτων και στην κοινοποίηση των παραδοτέων του έργου.

Στον τύπο...

» «
 • 2
 • 3
 • alogos
 • elkethe
 • elkethe2
 • flyfishing1
 • flyfishing2
 • kala-nea1
 • kala-nea2
 • mediander
 • palo
 • real1
 • real2
 • stilida
 • 2nd press release-visits
 • 2nd press release-visits
 • 2nd press release-visits
 • 2nd press release-visits
 • 2nd press release-visits
 • 2nd press release-visits
 • 2nd press release-visits
 • 2nd press release-visits
 • 2nd press release-visits
 • 2nd press release-visits
 • 2nd press release-visits
 • 2nd press release-visits
 • 2nd press release-visits
 • 2nd press release-visits
 • 2nd press release-visits
 • 2nd press release-visits
 • 2nd press release-visits
 • 2nd press release-visits
 • alogos
 • diorismos
 • econews
 • ekt
 • proslipsis
 • www.alogos.gr
 • www.econews.gr
 • www.aplita.gr
 • www.insidenews.gr
 • www.axortagos.gr
 • www.b2green.gr
 • www.dou.gr
 • www.energypress.gr
 • www.palo.gr
 • www.texnologos.gr
 • www.axortagos.gr
 • www.dou.gr
 • www.hleianews.gr
 • www.matiastanea.gr
 • ipaideia.gr
 • www.inewsgr.com
 • livester.gr
 • notosnews.com

Τα νέα μας

Prev Next

To ECOFLOW στην Ισπανία!

To ECOFLOW στην Ισπανία!

Το ECOFLOW και το Institut d’Investigacio per a la Gestio Integrada de Zones Costaneres - Universitat Politecnica de Valencia ενώνουν τις δυνάμεις τους. Το ακόλουθο άρθρο παρουσιάζει τα βασικά σημεία...

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα "Εκτ…

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ και τις επιχειρήσεις "Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε." και "AVMap GIS Α.Ε." σας προσκαλούν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Εκτίμηση της οικολογικής...

To ECOFLOW στην 1η επιστημονική συνάντησ…

To ECOFLOW στην 1η επιστημονική συνάντηση του ευρωπαϊκού δικτύου COST Action ES1306

Τo ECOFLOW συμμετείχε στην 1η επιστημονική συνάντηση του ευρωπαϊκού δικτύου COST Action ES1306 ‘Connecting European Connectivity Research’, που έλαβε χώρα στις 24 – 26 Αυγούστου 2014 στο Wageningen University. Στη...

Η οικολογική παροχή των ποταμών και η ση…

Η οικολογική παροχή των ποταμών και η σημασία της ορθής εκτίμησής της

Μέσα σε πολύ θετικό κλίμα και με πολύ μεγάλη συμμετοχή παρευρισκομένων, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015, η 2η ενημερωτική ημερίδα του ερευνητικού προγράμματος “ECOFLOW: Σύστημα εκτίμησης της αποδεκτής οικολογικής...

2η Ημερίδα: Η οικολογική παροχή των ποτα…

2η Ημερίδα: Η οικολογική παροχή των ποταμών και η σημασία της ορθής εκτίμησής της

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “ECOFLOW: Σύστημα εκτίμησης της αποδεκτής οικολογικής παροχής σε ποτάμια και ρέματα της Ελλάδας», το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., σε συνεργασία...

Το ECOFLOW στο 10ο Διεθνές Συνέδριο της …

Το ECOFLOW στο 10ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας

Ειδική συνεδρία με θέμα "Εκτίμηση της οικολογικής παροχής για την βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων" οργανώθηκε στα πλαίσια του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας. Αυτή η συνεδρία είναι...

Συμμετοχή του Ecoflow στο διεθνές επιστη…

Συμμετοχή του Ecoflow στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για την προστασία του περιβάλλοντος

Το ECOFLOW συμμετείχε στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο: 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment (http://www.pre12.prd.uth.gr/).

4η επίσκεψη στα ορεινά τμήματα του Αχελώ…

4η επίσκεψη στα ορεινά τμήματα του Αχελώου

Τον Ιούνιο του 2014, τις ημέρες 11/06/2014 με 14/06/2014, ολοκληρώθηκε εργασία υπαίθρου όπου πραγματοποιήθηκαν υδρομετρήσεις για την εκτίμηση της παροχής σε ορεινά τμήματα του Αχελώου. Για να δείτε το βίντεο πατήστε...

Δελτίο Τύπου 1η Ημερίδα ECOFLOW

Δελτίο Τύπου 1η Ημερίδα ECOFLOW

Πως διασφαλίζουμε την φυσική υγεία των ποταμών που έχουν έργα φραγμάτων & υδρομάστευσης;

Ημερίδα: “Η οικολογική παροχή των ποταμώ…

Ημερίδα: “Η οικολογική παροχή των ποταμών και η σημασία της ορθής εκτίμησής της”

Ημερίδα με θέμα “Η οικολογική παροχή των ποταμών και η σημασία της ορθής εκτίμησής της” στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ECOFLOW με τίτλο "Σύστημα εκτίμησης της αποδεκτής οικολογικής παροχής σε...

Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστευσης Ψαριού

Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστευσης Ψαριού

ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΨΑΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΡΑΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για την οικολογική παροχή και τα μεταναστευτικά ψάρια: επίσκεψη στο Ερασίνο ποταμό με επιτόπια παρατήρηση και δειγματοληψίες

1η επίσκεψη ΕΚΠΑ στον Αχελώο ποταμό

1η επίσκεψη ΕΚΠΑ στον Αχελώο ποταμό

Κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης του ΕΚΠΑ στον Αχελώο ποταμό έγινε έρευνα για την εκτίμηση των πιθανών περιοχών μελέτης. Συλλέχθηκαν δείγματα λάσπης σε λεπτόκοκκο ψαμμίτη με σκοπό να μελετηθεί...

2η επίσκεψη στα ορεινά τμήματα του Αχελώ…

2η επίσκεψη στα ορεινά τμήματα του Αχελώου

Δεύτερη επίσκεψη στα ορεινά τμήματα  του ποταμού Αχελώου  στα πλαίσια του ECOFLOW project. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

3η επίσκεψη στα ορεινά τμήματα του Αχελώ…

3η επίσκεψη στα ορεινά τμήματα του Αχελώου

Τρίτη επίσκεψη στα ορεινά τμήματα  του ποταμού Αχελώου  στα πλαίσια του ECOFLOW project. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

1η επίσκεψη στα ορεινά τμήματα των ποταμ…

1η επίσκεψη στα ορεινά τμήματα των ποταμών Αχελώου και Άραχθου

1η επίσκεψη στα ορεινά τμήματα των ποταμών Αχελώου και Άραχθου για το έργο ECOFLOW. 

Το Site είναι πλέον "ζωντανό"!

Το website του ECOFLOW είναι πλέον "ζωντανό"! Παρακαλώ στείλτε τα σχόλια σας στην ομάδα της AVMap .